LUANDA Rhodesian Ridgebacks   since 2002

Dysplázia lakťového kĺbu - DLK

Ostatná aktualizácia: 18 december 2017
Napísané: 29 november 2017
Návštevy: 3006

Dysplázia lakťového kĺbu - DLK

DLK – základné pojmy
Termín dysplázia lakťového kĺbu (DLK) je pojem používaný na označenie dedičnej, polygénnej, nevrodenej choroby lakťov psa s multifaktoriálnym vývojom. Index heritability a výskyt ochorenia sa mení v závislosti od plemena, študovanej populácie a faktorov, ktoré je potrebné zvážiť a tými sú: degeneratívne ochorenie kĺbov, vek pacienta, stupeň krívania. Najčastejšie postihuje psy veľkých a ťažkých plemien v období puberty (3. – 7. mesiac veku).
DLK sa prejavuje vo forme štyroch základných chorobných procesov:

  • UAP – nespojený procesus anconeus,
  • FCP – uvoľnený /fragmentovaný procesus coronoideus medialis,
  • OCD – osteochondrosis dissecans mediálneho epikondylu,
  • Inkongruita –nesúmernosť lakťého kĺbu, porucha rastu vretennej a lakťovej kosti

elbow1UAP - Procesus anconeus (nepripojený výbežok lakťovej kosti) je po narodení nepripojený k metafýze lakťovej kosti a je čiastočne pohyblivý. Po piatich mesiacoch veku psa by sa malo vytvoriť kostné spojenie a mal by sa fixne pripojiť k lakťovej kosti. Ak sa tak nestane a výbežok zostáva pohyblivý, začne spôsobovať erózie na kĺbovej chrupavke, čo vedie k vytváraniu osteofytov (kostných výrastkov).

FCP
- Processus coronoideus medialis (Fragmented Coronoid Process) je výbežok lakťovej kosti, ktorý obopína hlavicu vretennej kosti z vnútornej strany. Počas vývoja sa môže uvoľniť, a tak dráždiť periost a kĺbovú chrupavku hlavice vretennej kosti, čím dochádza k vzniku osteofytov.
FCP sa tiež spája s nadmernou hladinou vápnika v strave a/alebo s nadmerne kalorickou diétou.

OCD - Osteochodrosis dissecans je klinická forma osteochondrózy, pri ktorej dochádza k odlúčeniu kĺbovej chrupky. Tento úlomok následne kalcifikuje a dráždi zvyšnú kĺbovú chrupku.

Inkongruita znamená nesúmernosť lakťového kĺbu, ktorá je spôsobená asymetriou rastu vretennej a lakťovej kosti. Dochádza k nej vtedy, keď jedna z týchto kostí zastaví svoj rast predčasne, zatiaľ čo druhá pokračuje v raste. Tým sa vytvára voľný priestor medzi epikondylmi ramennej kosti a hlavicou lakťovej kosti. Takto sa zvyšuje nestabilita lakťového kĺbu, čo vedie k rozvoju osteoartritických zmien.

Artróza je degeneratívne poškodenie kĺbov často označované aj ako osteoartróza, ktoré vzniká pri nadmernom zaťažovaní kĺbov, v dôsledku čoho dochádza k rýchlejšiemu opotrebovaniu chrupavky na kĺbových koncoch. Najviac sú preťažované veľké kĺby ktoré nesie veľkú časť telesnej váhy. Artróza u psov sa zvyčajne vyvinie ako sekundárne ochorenie – t.j. následok primárnej choroby, ktorou môže byť DBK, DLK, OCD a i.. Najhoršia je jednostranná záťaž. Pri prekročení určitej medze opotrebenia chrupavky dochádza k poškodeniu kosti a rozvoju artrózy. Spôsobuje rôzne silné krívania psa a bolestivosti, ktoré sa môžu viac prejaviť pri chladnom, vlhkom počasí a pri nadmernej záťaži.

Artritída je zápalové poškodenie kĺbov. Nemá nič spoločné so zvýšenou záťažou a opotrebením kĺbov. Zápal sa môže rozšíriť do šliach, svalov, mäkkých orgánov. Môže byť spôsobená baktériami či reumatickým ochorením. Poznáme niekoľko typov artritídy, napr. infekčná, reumatoidná, psoritická a ďalšie.

Príčiny vzniku
Na dobrý zdravotný stav kĺbu má vplyv vývoj po narodení, ale hlavne v období najintenzívnejšieho rastu, a to v 4 – 8 mesiacoch veku psa. Aj prvé klinické príznaky dysplázie sa prejavujú v tomto období.
Za prvotnú príčinu vzniku dysplázie lakťového kĺbu sa považuje osteochondróza – generalizované ochorenie kostry psa v mladom veku, ktoré má svoju heritabilitu – vyššia pravdepodobnosť výskytu je u šteniat, ktorých rodičia boli postihnutí dyspláziou lakťa.
Porucha je dedená polygénne s multifaktoriálnym vývojom. Na vzniku sa okrem dedičnosti a plemennej predispozície podieľa výraznou mierou aj vonkajšie prostredie, a to najmä nesprávnou výživou a záťažou psa v mladom veku. Prekrmovanie mladého psa stravou s nadmerným množstvom vápnika a prípadná neprimeraná zaťaž výrazne zvyšujú pravdepodobnosť výskytu DLK. Dôsledkom nadmerného prísunu vápnika je hyperkalcémia (zvýšený obsah vápnika v tele) a hypofosfatémiu (znížený obsah fosforu). Hormón kalcitonín je produkovaný v organizme podľa hladiny vápnika v krvi. Ak je obsah vápnika vyšší, rastie aj produkcia kalcitonínu. Jeho funkcia v tele je riadiť metabolizmus vápnika. Pri zvýšenej tvorbe znižuje resorpciu vápnika z kosti a spomaľuje zretie chrupavky v raste. Chronické obmedzenie kostnej resorpcie má za následok zhrubnutie povrchovej vrstvy kosti. U rastúcich psov tieto zmeny ovplyvňujú normálnu kostnú remodeláciu. Toto má za následok vývoj klinických príznakov HOD (hypertrofická osteodystrofia) a Woblerov syndróm. Chronický efekt kalcitonínu na chrupavku vyúsťuje do poškodenia kĺbovej chrupavky OCD. Na vývoj kostí v kĺbe môže pôsobiť aj vitamín D, ktorý ovplyvňuje a v nadmernom množstve narušuje rast kostí do dĺžky. Príčinou porušenia chrupaviek a kostí v lakťovom kĺbe môže byť aj obezita, imunitne sprostredkovaný zápal, hormonálne vplyvy, akútne alebo chronické traumy.
Kosti mladých psov sú v procese rastu, čím sú citlivejšie ako kosti dospelých psov. Pri nadmernej záťaži môže dôjsť k poškodeniu chrupaviek a následnému vzniku FCP či UAP.
Pri FCP môže byť vyvolávacou príčinou aj nesprávne utváraný lakťový kĺb, v dôsledku čoho dochádza k neprimerane veľkému tlaku na korunný výbežok. Príčinou odlomenia korunného výbežku môže byť aj poranenie. Poškodenie vretennej kosti v období rastu môže zastaviť jej ďalší vývoj a vzniká tak pri pokračujúcom raste kosti lakťová rastová deformita predlaktia, čo môže viesť tiež k odlomeniu korunného výbežku. Ochorenie sa začne prejavovať od 5. mesiaca veku krívaním, ktoré prichádza buď po záťaži, alebo dlhšom odpočinku – než sa pes rozchodí.
Príznaky OCD – osteochondrózy začíname sledovať medzi 4. a 9. mesiacom života. U psa sa prejaví krívaním rôznej intenzity.
V súčasnej dobe je známe, že aj nedostatočná fyzická záťaž vedie k osteoporóze a degradácii chrupavky zvlášť u mladých, rastúcich psov. Nedostatočné zaťaženie kĺbov (z dôvodu znehybnenia) vedie k stenčeniu a zmäknutiu nekalcifikovaných častí chrupavky a zvýšeniu podchrupavkových cievnych prasklín. Štrukturálne a biochemické zmeny spôsobené nedostatočným zaťažením kĺbov môžu byť po obnovení normálneho stavu napravené len do určitej miery.
Zvýšená záťaž kĺbov fyzickou námahou vedie k spevneniu kĺbnej chrupavky a stuhnutosti tkaniva, pričom výrazné preťaženie môže zapríčiniť vznik mechanických poranení chrupaviek.
Bežné zaťaženie kĺbov vedie k funkčnému prispôsobeniu kĺbu, ktoré zvyšuje odolnosť chrupavky a prospieva celkovému stavu tkaniva.

Diagnostika, vyšetrenie
Large Skeletal 25 45 kg Elbow LAT 30. 8. 2017
Medzi hlavné klinické prejavy patrí krívanie rôznej intenzity jednej alebo oboch predných končatín, hlavne po odpočinku a pri vstávaní, ako aj po dlhšej únavnej chôdzi, alebo po venčení. Pohyb môže byť po odpočinku tuhý alebo strnulý. Pes sa postaví a po krátkom čase krívanie rozchodí, a tak problémy s chôdzou majiteľ nemusí spozorovať.
Diagnostika DLK prebieha röntgenologicky tzn. RTG vyšetrením vykonanom v celkovej anestéze na oficiálne schválenom RTG pracovisku, prípadne na CT (computed tomography). U nás zvyčajne spočíva v zhotovení RTG snímok lakťa ideálne z 2 projekcií (bočnej a predo-zadnej s 15°pronáciou).  Od 12 týždňov veku je možné vykonať tzv. rannú diagnostiku. V prípade podozrenia na dyspláziu sa diagnostika vykonáva ihneď bez ohľadu na vek. Pre účely chovnosti je jedinec vyšetrovaný po dosiahnutí určitého veku v závislosti od plemena od 12,18 či 24 mesiacov.
Diagnostikovať UAP vo veku 4 – 5mesiacov je predčasné. Obvykle je možné určiť diagnózu s klinickými príznakmi od veku 6 – 12 mesiacov. FCP sa vyskytuje od 4 do 10 mesiacov veku. Na rozdiel od UAP, FCP nemusí byť viditeľná rádiograficky. Diagnóza FCP je typická zo sekundárnych degeneratívnych zmien vyplývajúcich z abnormality, ktoré sa dajú určiť od veku 7 – 8 mesiacov.
Vyšetrenie sa spravidla robí spolu s vyšetrením na dyspláziu bedrových kĺbov. Zhotovené snímky sa posudzujú posudzovateľom, ktorého si zvolí chovateľský klub.

  Výsledok stupňa DLK medzinárodne označovaný ako ED (elbow dysplasia) je interpretovaný podľa IEWG (International Elbow Working Group) a FCI v štvorstupňovej stupnici od 0 do 3, hlavne v závislosti od výskytu osteofytov. Vyhodnotenie býva udávané dvoma číslicami ako výsledok stupňa pravého a ľavého lakťa: príklad DLK, alebo medzinárodne ED: 0/0.

Stupeň 0 – označuje, že lakťové kĺby sú zdravé, bez akýchkoľvek abnormalít.

Stupeň 1 – označuje , že v kĺbe sú mierne osteoartrotické zmeny – výrastky do výšky 2 mm, a/alebo je prítomná zvýšená sklerotizácia, a/alebo je prítomná mierna inkongruita.

Stupeň 2 – označuje stredne ťažkú osteoartrózu, osteofyty majú výšku 2 – 5 mm.

Stupeň 3 – označuje výraznú osteoartrózu s osteofytmi väčšími ako 5 mm, alebo je v kĺbe zistené akékoľvek primárne ochorenie (UAP, UCP, OCD), alebo na kĺbe bol vykonaný korekčný chirurgický zákrok.

Pri 1. stupni ide o minimálne zmeny na povrchu kostí v mieste kĺbu, ktoré sa v mladosti u psa navonok nemusia prejaviť, ale problémy môžu nastať v starobe.
Pozornosť sa venuje najmä 2. a 3. stupňu, keďže sa môže prejavovať intenzívnym krívaním. V mnohých prípadoch sa odporúča chirurgický zákrok.

Liečba
Liečba dysplázie lakťa môže byť rôzna, záleží individuálne na jedincovi a sumarizácii jeho stavu. Faktory, ktoré je potrebné zvážiť sú: degeneratívne ochorenie kĺbov, vek pacienta a stupeň krívania. Psy vo vývoji, ktoré vykazujú krívanie vyplývajúce z FCP, OCD alebo UAP, sú zvyčajne kandidáti na chirurgický zákrok. Staršie psy s miernymi až stredne závažnými artrotickými zmenami a stupňom nestability môžu byť tiež po zvážení stavu odporučení na operáciu. Bolestivé psy s ťažkými degeneratívnymi zmenami, u ktorých je kĺb stabilný, sa neberú do úvahy ako chirurgickí kandidáti, pretože operácia by mohla narušiť stabilitu kĺbu a zhoršiť problém.
Chirurgia sa odporúča pre uľahčenie hojenia chrupavkového defektu a odstránenie voľných fragmentov. V závislosti od typu dysplázie lakťa a množstva abnormalít prítomných v čase operácie by si mali majitelia uvedomiť, že artróza je progresívna porucha a zlepšenie po operácii bude viditeľné, ale úplne normálny stav nemusí byť dosiahnutý. Lekársky a chirurgický manažment je často nevďačný. Menej ako 50 % psov liečených na DLK a menej ako 60 % psov liečených chirurgicky (v dôsledku FCP) má uspokojivé dlhodobé zotavenie.
Rýchlosť a rozsah artrotických zmien sú premenlivé. DLK môže byť ochromujúcou poruchou.
Liečba artrózy nie je jednoduchá a najväčšia nádej na úspech je v jej počiatočných štádiách. Správna terapia by mala normalizovať narušený metabolizmus a zloženie medzibunkovej hmoty, najmä kolagénu, a tým utlmiť odbúravanie chrupkovej hmoty, zlepšiť výživu a podporiť reparáciu postihnutých tkanív. Týmto požiadavkám vyhovujú látky, ako sú napr. kolagénny peptid, glukosamínsulfát (GS), chondroitínsulfát (CS), extrakt z Boswellia serrata a kyselina hyaluronová. Tieto látky nemajú väčšinou bezprostredný analgetický účinok a ich účinok nastupuje s oneskorením 3 – 5 týždňov (výnimkou je extrakt z Boswellia serrata, keď sa analgetický účinok prejavuje väčšinou do 5 dní od začiatku užívania). Ich pozitívny efekt však pretrváva 2 – 6 mesiacov.
Majitelia dyspláziou postihnutých jedincov môžu výrazne zlepšiť kvalitu ich života aj pomocou fyzioterapie.

Prevencia
-        chovať na jedincoch s DLK negatívnymi výsledkami i generačne,
-        primeraná fyzická aktivita: pohyb psa a cvičenie nepreháňame, ale ani nezanedbávame, veľmi vhodné je plávanie, ktoré udržuje psa v kondícii, nezaťažuje kĺby,
-        pozor na nárazy, skoky, schody,
-        kvalitné krmivo od šteňacieho veku,
-        vhodné doplnky stravy: chondroprotektíva, colafit,
-        vyhýbame sa predávkovaniu vápnikom, ktorý sťažuje rast chrupaviek a tiež nadmernému podávaniu vitamínu D.


DLK RR v Slovenskom chove

Na Slovensku sa DLK u RR povinne vyhodnocuje od roku 2003.

STUPNE DLK

PES

SUKA

0/0

99

149

0/1

3

-

1/0

1

4

1/1

1

7

2/1

1

1

3/3

1

2

 Tabuľka: Štatistika oficiálnych vyhodnoteníDLK od roku 2003 do 11/2017

Na jednoznačné vyhodnotenie DLK štatistík plemena RR na SK by bolo vhodné zaznamenávať vyhodnotenia celých vrhov, teda aj jedincov, ktorí nie sú vhodné do chovu.
Zo štatistík DLK, ktoré má SKCHR k dispozícii, je zrejmé, že Ridgeback na SK nie je výrazne zaťažený na DLK. Napríklad za posledné 3 roky (2017 – 2016 – 2015) môžeme konštatovať, že zo 42 vyhodnotených oficiálnych rtg snímkov ani jeden jedinec nemal hodnotu nad 0/1 či 1/0, čo je veľmi pozitívne.

Podľa platného Chovateľského a bonitačného poriadku SKCHR na Slovensku môžu byť zaradené do chovu jedince s výsledkom DLK 0/0, 0/1, 1/0, pričom sa dodržiava pravidlo páriť 0/1 a 1/0 len s 0/0.
Trend vyhodnocovania DLK, DBK a iných ochorení je celosvetový už niekoľko rokov, preto môžeme zodpovedne použiť v chove aj jedince zo zahraničia, sledovať zdravotné výsledky ich predkov generačne, čím nielen obohatíme krvné línie, ale udržíme aj zdravie RR na Slovensku.


Spracovala Milada Krchňavá - Hl.poradca chovu SKCHR /September - November 2017 © (Luanda RRs)
Za korektúru ďakujem Andrejke Černákovej Mgr (byBeira RRs).

Zdroje:
Orthopedic Foundation for Animals: Elbow Dysplasia, www.offa.org/ed
Elbow Osteochondrosis - Drs. Foster & Smith, Inc. - peteducation.com

A Guide to Canine and Feline Orthopedics. Denny & Butterworth. Publisher: Wiley-Blackwell. 4th edition.
MVDr. Jiří Jahoda posuzovatel vrozených ortopedických vad psů (DKK a DKL)

H.A.W Hazewinkel DVM, PhD., University of Utrecht-NL: Etiologie loketního kloubu
Pridávanie vápnika - : http://www.veterinar-vrakuna.sk/-odborne-clanky